Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – versie 1
Aquarush 01-04-2010
Levering- en Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze levering- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle met ons gesloten
overeenkomsten.

2. Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt pas tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging van ons aan de
wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt
direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening
van de koper.

3. Betaling
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. Indien uw betaling niet binnen veertien
dagen is ontvangen, is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de
afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

4. Levertijd
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 14 werkdagen, na ontvangst van de betaling, geleverd. In het
uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquarush zich ten aller tijden het recht
om, naar keuze van de klant, hetzij voor gratis her-levering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en
prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient u ons dan ook schriftelijk in
gebreke te stellen. Ongeacht het hiervoor bepaalde, houden wij ons in ieder geval het recht voor van een na-leveringstermijn van veertien werkdagen. Gedurende deze termijn dient de koper de levering alsnog te accepteren.
Zodra de te leveren producten Aquarush verlaten, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op
de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het
postkantoor worden afgeleverd, blijft het risico eveneens voor de koper, op het moment waarop de producten
tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de
klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

5. Verzending
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en
verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf
verlaten.

Aquarush is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

6. Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van prijswijzigingen.

7. Reclames
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquarush
te melden. Reclame ter zake van leveringen dienen binnen 7 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij
voorkeur schriftelijk aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met
onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de
overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor
gratis her levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen een tegoedbon doen toekomen. U kunt
onze klantenservice bereiken via e-mail: info@aquarush.be

8. Herroepingrecht
De koper heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen.
Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding en testsets. De goederen dienen compleet,
onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor
rekening van de koper. Aquarush betaalt binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van
de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.
1 of 2

9. Retourneren

De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd.
Voor leveringen onder rembours die worden geweigerd of niet worden opgehaald zonder vooraf aangekondigde
geldige reden, wordt € 25,= in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.

10. Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij
aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst
tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

11. Buitengerechtelijke incassokosten
Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is
de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

12. Overmacht
Indien Aquarush door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben
beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aquarush wordt verstaan
elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien
was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van
een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

13. Garantie
Met betrekking tot producten van derden is Aquarush tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij
van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer
van Aquarush liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot
vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet
verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd,
dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Aquarush is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

14. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aquarush in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet
uitdrukkelijk heeft aanvaard, kan Aquarush niet aansprakelijk gehouden worden, behoudens schade
veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aquarush.

De klant vrijwaart Aquarush te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aquarush blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de
betreffende levering dan wel het bedrag dat Aquarush de klant maximaal in rekening had kunnen
brengen.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers,
werknemers en alle andere personen die door Aquarush ter uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.


15. Overige bepalingen
In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden
verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aquarush
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Taalkeuze

Français Français Nederlands Nederlands

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2024 Aquarush | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel